ម្សៅម៉ីមាន ផលប្រយោជន៍ ច្រើនលេខ8

 Home / ម្សៅម៉ីមាន ផលប្រយោជន៍ ច្រើនលេខ8
 

សមាសធាតុ:

ម្សៅស្រូវសាលី។ 

 

បង្ហាញ់របៀបប្រើប្រាស់
ប្រភេទម្សៅម៉ីនេះប្រើសម្រាប់ឆ្នៃនូវបណ្តាប្រភេទនុំប័ងនុំបង្អែមនុំ លិងបណ្តាប្រភេទនុំផ្សេងៗទៀតនិងប្រើនូវបណ្តាម្ហូបអាហារនៅក្នុង គ្រួសារដូចជាសាច់មាន់ប្រលាក់គ្រឿងត្រីប្រលាក់គ្រឿងនិងបង្គាប្រលា ក់គ្រឿងផង។.