ម្សៅខ្ទិះដូង

 Home / ម្សៅខ្ទិះដូង

សមាសធាតុ:

ម្សៅខ្ទិះដូងស្ក maltose, sodium, caseinate។

ផលប្រយោជន៍ :

ម្សៅខ្ទិះដូងនេះសម្រាប់ក្នុងការឆ្នៃនូវយម្ហូបអាហា រដូចការផលិតនុំការែមបង្អែមនិងបណ្តាម្ហូបប្រចាំថ្ងៃ។

បង្ហាញ់របៀបប្រើ:

បង់50gម្សៅខ្ទិះដូងចូលទៅ250mlទឹកពុសហើ យកកូរឲ្យស្មើបន្ទាប់មកយើងលាយចូលនឹងប ណ្តាអាហារបានឆ្នៃផ្តល់នូវផលិតផលយ៉ាងឆ្ងាញ់ និងឈ្ងុយឈ្ងប់ទៀតផង។