ម្សៅដំឡូង បារាំង

 Home / ម្សៅដំឡូង បារាំង
 

សមាសធាតុ :

ម្សៅដំឡូងបារាំង។

ផលប្រយោជន៍(បង្ហាញ់របៀបប្រើ)
ម្សៅដំឡូងបារាំងបានប្រើទូទៅក្នុងការឆ្នៃនូវម្ហូ បអាហារដូចជា:ស៊ុបសាច់ចំហុយទឹកគ្រឿងអាហារដា ក់ប្រអបកញ្ចប់សាច់ក្រកនុំស្កគ្រាប់និងដំឡូងបារាំងចៀន…

ម្សៅដំឡូងបារាំងជាជាតិចម្បងជាតិជំនួយបន្ថែមឲ្យផលិតផ លប្រកបដោយក្លិនក្រអូបស្រួយនិងពណ៌សម្បុលស្អាត។

ម្សៅដំឡូងបារាំងមានផលប្រយោជន៍ក្នុងការបង្កើតនូវកំរិតស្អិ តខាប់និងបំប៉ុងបាន។